Achtergronddocument omgaan met zandsteen

Zandsteen en monumenten
In artikel 4.60. van de Arbeidsomstandighedenwet is het bewerken en verwerken van zandsteen verboden. Er is een uitzondering gemaakt voor het bewerken en verwerken van zandsteen indien dit noodzakelijk is voor het behoud van monumenten, zoals bedoeld in de Monumentenwet 1988 (thans Erfgoedwet). Bij het bewerken van zandsteen komt het kankerverwekkende respirabel kwarts vrij. Als er geen beheersmaatregelen zijn genomen, worden de werknemers blootgesteld aan (veel) te hoge concentraties respirabel kwarts.

Dit document gaat in op de vraag hoe (alle) betrokkenen de blootstelling aan respirabel kwarts kunnen minimaliseren. Hoe kunnen zij voorkomen dat deze blootstelling ontstaat? En als deze ontstaat, welke (effectieve) beheersmaatregelen moeten dan worden genomen?

U kunt het achtergrondrapport hier downloaden.
DOWNLOADEN

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80