ERM-certificering in 5 stappen

Stap 1 – Is er een richtlijn die past bij mijn werk?

Ga eerst na in onze richtlijnen database of er voor uw werkzaamheden een richtlijn bestaat.
Toelichting: in veel gevallen gaat het om twee richtlijnen: de uitvoeringsrichtlijn en de beoordelingsrichtlijn. Bij architecten en molenmakers gaat het alleen om een beoordelingsrichtlijn.

Stap 2 – Voldoet mijn werk aan de eisen?

Ga na:

  • Of uw werkzaamheden behoren tot het onderwerp (toepassingsgebied) van de ERM-richtlijn
  • Of uw werkzaamheden voldoen aan de eisen in de ERM-richtlijn
  • Of uw kwaliteitssysteem (kort gezegd: de manier waarop u uw werk plant en bedrijf leidt) voldoet aan de eisen in de ERM-richtlijn

Zo ja? Dan kunt u een aanvraag voor certificering indienen bij een certificerende instelling.

Toelichting voor adviseurs en monumentenwachten (BRL 2000): zie hoofdstuk 2 van BRL 2000.
Toelichting voor restauratiebouwbedrijven (BRL 3000): zie hoofdstuk 3 van BRL 3000.
Toelichting voor gespecialiseerde aannemers (BRL 4000): zie hoofdstuk 2 van BRL 4000.
Toelichting voor groen erfgoed (BRL 6000): zie hoofdstuk 2 van BRL 6000.
Voor overige neem voor toelichting contact op met ERM.

Stap 3 – Toelatingsonderzoek

De certificerende instelling stuurt u een offerte met daarbij een plan van aanpak voor het toelatingsonderzoek. In het toelatingsonderzoek gaat men na of uw werkzaamheden passen bij de richtlijn en of de werkzaamheden voldoen aan de eisen. Ook wordt nagegaan of de medewerkers die betrokken zijn bij het werk voldoen aan kwalificatie-eisen en over de vereiste deskundigheid beschikken. Verder onderzoekt de certificerende instelling het kwaliteitssysteem. Lees meer.

Toelichting: welke certificerende instelling kan ik benaderen?
Iedere certificerende instelling heeft een eigen werkgebied. Bij de richtlijn is vermeld welke certificerende instelling deskundig is voor die richtlijn.

Stap 4 – Het certificaat, vermelding op de ERM-website

Hebt u aan alle eisen voldaan? Dan ontvangt u van de certificerende instelling het ERM-certificaat. De certificerende instelling stuurt dit tevens aan ERM, waarna ERM uw bedrijf (eventueel: meerdere vestigingen van uw bedrijf) vermeldt op de ERM-website bij Erkende bedrijven.

Stap 5 – Vervolgaudits

Belangrijk is dat uw opdrachtgevers er ook voor de toekomst op mogen vertrouwen dat u voldoet aan de eisen. Daarom vinden jaarlijks vervolgaudits plaats. Er wordt getoetst of:

  • uw werkzaamheden en uw bedrijf nog steeds voldoen aan de eisen.
  • de eventuele afwijkingen en aandachtspunten die in de voorgaande audit zijn geconstateerd zijn opgelost.

Daarnaast bezoekt de certificatie-instelling één of enkele projecten om de vakkundigheid in de praktijk te beoordelen.
Als werkzaamheden gecertificeerd zijn op basis van verschillende uitvoeringsrichtlijnen, dan worden deze zo veel mogelijk in combinatie uitgevoerd (bijvoorbeeld bij één project).

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80