Overheid

Gemeente, grondwater en erfgoed

Gemeenten hebben een zorgplicht ten aanzien van grondwater. Dit betekent dat ze maatregelen nemen om structurele grondwaterproblemen in het openbaar gemeentelijke gebied zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Daarop is de gemeente aan te spreken.

Verder is voor bouwwerkzaamheden (ten behoeve van herstel van de fundering) een omgevingsvergunning van de gemeente nodig.

Waterschap bevoegd gezag Waterwet

Het waterschap is de beheerder van het hele watersysteem in het gebied, inclusief oppervlaktewater (sloten en kanalen) en grondwater. Daarnaast is het waterschap, samen met de provincies verantwoordelijk voor het reguleren van grondwateronttrekkingen.

Door het instellen van oppervlaktewaterpeilen kunnen de grondwaterstanden worden beïnvloed. Als deze oppervlaktewaterpeilen bij langdurig tekort aan grondwater tot te hoge of juist te lage grondwaterstanden leiden, kan het waterschap dit aanpassen.

De rol van de provincie

De provincie is verantwoordelijk voor de algemene kaders waarbinnen waterschappen en gemeenten moeten werken. Daarnaast regelt de provincie zaken zoals een schadecommissie voor grondwateronttrekkingen. Lees meer bij: schadevergoeding en verzekering.

Ook is zij aanspreekpunt voor de grotere of specifiekere grondwateronttrekkingen en drinkwaterwinningen.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80