Voordat u begint

Bespaar geld door werkzaamheden te combineren

Verduurzamingsmaatregelen zijn het beste uit te voeren tijdens restauratie of onderhoudsbeurt. Dan kan een integrale balans worden gezocht van monumentale waarden, gebruikscomfort, verduurzaming en kostenefficiency.

Energiescan: maak een gedetailleerde nulmeting van uw monument

Leg de bestaande situatie vast met tekeningen, foto’s en beschrijvingen. Kijk daarbij ook naar omgevingsfactoren zoals de aanwezigheid van opties voor duurzame opwekkingssystemen. Leg ook de bouwkundige - en installatietechnische veranderingen in het verleden vast. Leg de gebruiksgegevens vast, zowel de actuele als de historische. Soms is het ook goed om het aantal gebruikers, gebruikstijden, stookgedrag, stooktijden/-periodes inzichtelijk te maken.

Ga na of duurzaamheidsmaatregelen strijdig zouden kunnen zijn met de cultuurhistorische waarden van het monument

Gebouwaanpassingen en toe te passen technieken moeten ingepast worden in een monument. Bovendien moeten effecten van deze nieuwe technieken op langere termijn goed doordacht worden om te voorkomen dat ongewenste neveneffecten ontstaan (bijvoorbeeld betere kierdichting in de gevel wat leidt tot minder energieverbruik maar ook tot schimmelvorming en houtrot). Er zijn diverse publicaties met voorbeelden over de afweging tussen 'duurzaamheidswaarden' en 'cultuurwaarden'. 

Beoordeel of u voldoende expertise in huis heeft voor een duurzaamheidsanalyse

Een duurzaamheidsanalyse voor een monument verlangt specifieke deskundigheid. Gedacht moet worden aan architectuurhistorische kennis, kennis van historische bouwconstructies, materialen en technieken, kostendeskundigheid, bouwfysica, deskundigheid van rekenmodellen voor monumenten (zoals DuMo). Tot slot is expertise van duurzaamheidstechnologie en verduurzamingsmaterialen en van installatietechniek belangrijk.

Leg de beoogde maatregelen schriftelijk vast

Laat in de duurzaamheidsrapportage vastleggen welke ingrepen zullen worden gedaan. Leg daarbij ook vast wat de geraamde besparingen (in geld en duurzaamheid) zijn. Investeringskosten, terugverdientijden, levensduurfactoren moeten daarbij ook zichtbaar worden gemaakt.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80