Aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering

De belangrijkste Wkb-wijziging in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreft de aanscherping van de aansprakelijkheid van de aannemer voor gebreken na de oplevering.

Regeling tot in werking treden Wkb

De aansprakelijkheid is op dit moment in het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:758 BW) geregeld. In het huidige lid 3 van dit artikel is voor alle gevallen van aanneming van werk opgenomen dat de aannemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. Alleen voor gebreken die ten tijde van de oplevering niet zichtbaar zijn – verborgen gebreken – geldt na oplevering nog dat ze mogelijk voor rekening van de aannemer zijn.

Wijziging door de Wkb: aanscherping

Aan artikel 7:758 BW wordt specifiek voor de aanneming van bouwwerken een vierde lid toegevoegd. Dat heeft  betrekking op de situatie na oplevering:

β€˜In afwijking van het derde lid, is bij aanneming van bouwwerken de aannemer aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. Van dit lid kan niet ten nadele van de opdrachtgever worden afgeweken, voor zover de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In andere gevallen kan van dit lid alleen ten nadele van de opdrachtgever worden afgeweken, indien dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen.’

Drie gevolgen van de wijziging

Dit nieuwe voorschrift heeft drie gevolgen voor de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer:

  1. De aannemer is in principe na oplevering aansprakelijk voor alle gebreken, ook die gebreken die niet bij oplevering van het werk zijn ontdekt
  2. De aannemer is niet aansprakelijk voor gebreken die niet aan hem zijn toe te rekenen. De bewijslast over de vraag of de gebreken (niet) de aannemer toe te rekenen zijn, rust op de aannemer.
  3. Afwijken van de nieuwe wettelijke regeling is niet toegestaan bij consumenten. Bij professionele opdrachtgevers is afwijken wel toegestaan, maar moet de afwijking van de aansprakelijkheidsverdeling uitdrukkelijk in de overeenkomst worden opgenomen.
Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80