Overheid

Gemeente bevoegd gezag bouwregels en Erfgoedwet

Voor bouwwerkzaamheden is een omgevingsvergunning nodig. Deze wordt aangevraagd bij de gemeente. De gemeente beoordeelt de aanvraag, verleent de vergunning en houdt toezicht vanuit haar rol als bevoegd gezag voor het bouwen.

Waterschap bevoegd gezag Waterwet

Specifiek voor de bemaling is in veel gevallen een watervergunning of een melding verplicht. Deze vergunning wordt aangevraagd of melding wordt gedaan bij het Waterschap: het bevoegd gezag vanuit de Waterwet. Of een bemaling meldingsplichtig of vergunningsplichtig is, is afhankelijk van de duur van de bemaling, de hoeveelheid te onttrekken grondwater en kwetsbaarheden in de omgeving (denk naast monumenten bijvoorbeeld aan kwetsbare natuur).

De eisen verschillen per Waterschap. Om te bepalen binnen het gebied van welk Waterschap de bemaling wordt uitgevoerd, kan worden gezocht op postcode via de website waterschappen.nl.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80