Wat verstaan we onder verdroging?

Verdroging is het langdurig tekort aan water in de bodem. Dat leidt tot een daling van de grondwaterstand. Verdroging ontstaat door:

  • een neerslagtekort van grote betekenis (een erg droge zomer of aantal droge zomers) –
  • een ingreep in de waterhuishouding (bijvoorbeeld in verband met peilverlaging, dijkverzwaringen e.d.) waarbij de grondwaterstand blijvend wordt verlaagd.

Bemalen

Bij verdroging hebben we het over langere perioden waarin de grondwaterstand lager is. Voor het tijdelijk tekort aan grondwater door bemalen (bijvoorbeeld in verband met bouwen in de omgeving). Lees voor meer informatie het dossier 'Bemaling Groen erfgoed en landschap'

De focus in dit deel van de website ligt op effecten op een monumentaal gebouw. Voor het effect van verdroging op groen erfgoed, kijk op de website groenergoedzorg.nl.

Effect van verdroging is ook dat parken en waterlopen droger worden, waardoor schade aan groen ontstaat en vissterfte optreedt. Kijk ook op de website van skbl.nl.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80