Doel van de Wkb

Het doel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is:

  • Het verbeteren van de bouwkwaliteit.
    Dit wordt volgens de regering bereikt door niet meer vooraf een bouwplan goed te keuren, maar bij gereedkomen van het bouwwerk een oordeel te geven over het voldoen aan de voorschriften. Dit gebeurt in de vorm van een verklaring van een kwaliteitsborger. De kwaliteitsborger ziet toe op het voldoen aan de bouwtechnische voorschriften tijdens de bouw.
  • Het verbeteren van de privaatrechtelijk positie van de opdrachtgever ten opzichte van de aannemer.
    Het moet eenvoudiger worden om de aannemer aan te spreken op gebreken en de aannemer moet meer informatie verstrekken. Dit wordt geregeld via enkele wijzigingen in het Burgerlijk wetboek.
Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Verduurzaming
richtlijnen
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80