Als het dan toch mis gaat

Een bemaling is nooit zonder risico. Met onderzoeken en berekeningen komen de risico’s vooraf in beeld en kunnen deze beheersbaar gemaakt worden, waardoor schade aan een monument meestal voorkomen wordt.

Is toch sprake van een calamiteit of (dreigende) schade aan een monument, dan zijn de onderstaande acties voor de monumenteneigenaar van belang.

  • Monumenteneigenaar is tevens initiatiefnemer van de bemaling:
    Neem direct contact op met de uitvoerder ter plaatse en bespreek op basis van het monitoringsplan noodzakelijke en mogelijke beheersmaatregelen en laat deze uitvoeren. Voor het monument is van belang de grondwaterstand zo snel mogelijk terug te brengen naar een veilig niveau. Dat kan bijvoorbeeld door het debiet te verkleinen of het werk in zijn geheel stop te zetten. Daarna kunnen aanvullende maatregelen die meer tijd vragen in gang gezet worden.
  • Monumenteneigenaar is geen initiatiefnemer van de bemaling, maar het monument bevindt zich binnen het invloedsgebied van de bemaling:
    Neem direct contact op met de uitvoerder ter plaatse en eis dat de grondwaterstand hersteld wordt. Neem direct contact op met het waterschap en vraag hen het werk te beoordelen en indien mogelijk stil te laten leggen. Neem ook contact op met de gemeente om de staat van het monument te laten beoordelen. Breng de ontstane schade aan het monument in beeld.
Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80