Schadevergoeding en verzekering

Kunt u de schade (deels) verhalen op een andere partij?
Onderstaand enkele suggesties:

  1. Ga de oorzaak van de schade na.
    Raadpleeg eventueel de gemeente (of Omgevingsdienst) als u informatie zoekt over ingrepen in de waterhuishouding.
    Wellicht kan die u informeren of er in de omgeving activiteiten zijn die invloed hebben op het grondwaterpeil.
  2. Ga na wie de initiator is van de oorzaak van de schade

Geen schadevergoeding bij klimaatschade

Schade door natuurlijke verdroging (droge zomer / klimaatverandering) is voor eigen rekening van de gebouweigenaar.

Vergoeding door uw eigen verzekeraar

Kijk of de schade onder uw opstalverzekering valt. NB: Bij monumentale gebouwen zijn de funderingen in veel gevallen uitgezonderd van de opstalverzekering.

Vergoeding bij schade door verlagen polderpeil

In sommige gevallen is het polderpeil te laag en staat het Waterschap daarvoor aan de lat. Soms is er dan compensatie van schade, maar vaak niet.

Vergoeding bij schade door onttrekking grondwater

De Gedeputeerde Staten van alle provincies hebben een landelijke, onafhankelijke AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) ingesteld.

Iedereen die denkt schade te ondervinden door een onttrekking of infiltratie van grondwater waarvoor een watervergunning is afgegeven kan een verzoek indienen bij de desbetreffende provincie, om naar de schade een onderzoek in te stellen. De ACSG voert deze onderzoeken uit, en verwerkt de resultaten in een advies aan betrokkenen. In de adviezen van de ACSG gaat het meestal om droogteschade in de landbouw, of om schade door verzakking van bebouwing of infrastructuur. Adviezen over schade aan bos, natuur of landschap komen minder vaak voor. Kijk op de website van Adviescommissie schade grondwater.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80