Overdrachtsdossier

Een van de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek over de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreft de introductie van een overdrachtsdossier, ook wel consumentendossier of opleverdossier genoemd.

Wkb

Dossier bevoegd gezag

 • Informatie van vergunninghouder/ melder aan bevoegd gezag
 • Treedt later in werking
 • Informatie over uitgevoerde bouwwerkzaamheden (constructies, brandveiligheid en energiezuinigheid)

Overdrachtsdossier

 • Informatie van aannemer aan opdrachtgever
 • Geldt per 1 januari 2024
 • Ook voor monumenten
 • Afspraak om achterwege te laten is toegestaan
 • ‘As built’ informatie en gegevens installaties etc.
 • Gebruik & onderhoud
 • Toevoeging ERM: documenteren restauratieve ingreep (uitwerking in URL-en)

Regeling tot inwerkingtreden Wkb: kennisgeving en keuring

Artikel 7:758 BW regelt de oplevering van een werk: de aannemer geeft kennis van de afronding van de werkzaamheden en de opdrachtgever keurt het gerede werk.

Aanscherping door de Wkb: overdrachtsdossier

De Wkb introduceert bij deze oplevering een overdrachtsdossier (via het nieuwe artikel 7:757a BW). Deze verplichting is alleen van toepassing op aanneming van bouwwerken. Hieronder vallen ook onderhoud, restauratie en verduurzaming van monumenten. De aannemer legt bij de kennisgeving dat het werk klaar is om op te leveren een dossier over aan de opdrachtgever: het overdrachtsdossier.

Inhoud van het overdrachtsdossier
In het dossier wordt ten minste opgenomen:

 • ‘As built’-informatie over het bouwwerk met daarbij gegevens (tekeningen en berekeningen) over het tot stand gebrachte bouwwerk en bijbehorende installaties; een beschrijving van de toegepaste materialen en installaties; de gebruiksfuncties van het bouwwerk;
 • gegevens en bescheiden die nodig zijn voor gebruik en onderhoud van het bouwwerk (gebruiks- en onderhoudshandleidingen).

Uit het overdrachtsdossier moet dus blijken wat er nu precies gebouwd (gerestaureerd) is, waar het voor bedoeld is en hoe het in de toekomst moet worden onderhouden en gebruikt; denk aan de gebruiksvoorschriften, handleidingen van installaties, etc.
De inhoud van het overdrachtsdossier is overigens niet exact vastgelegd in de wetgeving en kan contractueel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer nader worden bepaald. Ook mogen partijen contractueel vooraf overeenkomen af te zien van de aanlevering van het dossier.

ERM-uitvoeringsrichtlijnen
In diverse ERM-uitvoeringsrichtlijnen is vastgelegd dat de aannemer de restauratieve ingreep, keuzes en gebruikte maatregelen documenteert en aan de opdrachtgever overhandigt. Ook is een regeling voor nazorg en onderhoud opgenomen. Een voorbeeld is paragraaf 3.9 Eisen aan het gereedgekomen werk in URL 3001 Historische Houtconstructies. Het ligt voor de hand om deze gegevens toe te voegen aan het overdrachtsdossier en zo vanuit monumentenzorg invulling te geven aan de Wkb-eisen.

Aanscherping door de Wkb: dossier bevoegd gezag

Zodra ook het publiekrechtelijke deel van de Wkb (de verplichte kwaliteitsborger die het werk van de gemeente overneemt) van toepassing wordt verklaard op monumenten, ontstaat ook de verplichting voor de vergunninghouder/melder van de bouwwerkzaamheden om bij gereedmelding een ‘dossier bevoegd gezag’ te overleggen. Dat moet uiterlijk tien werkdagen voor ingebruikname van het gebouw gebeuren.
Het dossier bevoegd gezag moet de informatie bevatten die de gemeente nodig heeft vanuit haar handhavende taken wat betreft bestaande bouw. Het dossier bestaat uit gegevens en bescheiden waaruit blijkt wat er gebouwd is met betrekking tot brandveiligheid, constructieve veiligheid en energiezuinigheid.

NB. Dit laatstgenoemde 'dossier bevoegd gezag' speelt voor werk aan monumenten nog niet in 2024, maar pas wanneer de 2e fase van de Wkb in werking treedt na besluitvorming over toepassing op gevolgklassen 2 en 3 en beschermde monumenten.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80