Schade beperkend saneren

Verwijdering van een asbesthoudend plafond van monumentale waarde.Verwijdering van een asbesthoudend plafond van monumentale waarde.Verwijdering van een asbesthoudend plafond van monumentale waarde. 

Asbest saneren kan eigenlijk niet zonder schade plaats vinden, maar wellicht wel met minder vervolgschade. Het streven naar een sanering die rekening houdt met de monumentale waarden, wordt asbest beperkend saneren genoemd.

Voorbereiding

Asbest beperkend saneren vereist een duidelijk plan van aanpak. Het wordt opgesteld op basis van het inventarisatierapport door saneerder in samenspraak met de eigenaar. Het geeft alle partijen inzicht in hoe het werk wordt uitgevoerd en het opleveringsniveau. Asbest beperkend saneren veronderstelt dat de betrokken medewerkers meer dan alleen kennis van asbest hebben. Het volgens de bestaande regels asbest verwijderen strookt niet altijd met het op een verantwoorde wijze omgaan met historisch materiaal.

Saneringsplan dat rekening houdt met monumentale waarden

Stel een saneringsplan vast met daarin opgenomen:

  • volgorde aanpak sanering, planning (afstemming met de bouwkundig aannemer)
  • welke elementen van waarde zijn en niet beschadigd / verwijderd mogen worden. Hier kan de asbestsaneerder dan zijn werkwijze op aanpassen.
  • wijze van (methodiek) van documenteren en archiveren en plaats van opslaan van historisch waardevolle elementen voor hergebruik. Bepaal ook samen de wijze van schoonmaken en eindresultaat van de gereinigde historische elementen
  • hoe er wordt omgegaan met onverwachte vondsten van asbest. Het ontbreken van dergelijke afspraken zorgt vaak voor een langere doorlooptijd van de sanering en voor extra kosten.

Zorgvuldigheid tijdens de uitvoering

Er wordt lang niet altijd uitgevoerd wat er op papier is afgesproken. Beperk dit risico:

  • monitor de uitvoering conform het saneringsplan
  • drink koffie met de werknemers die de saneringswerkzaamheden gaan uitvoeren. Verwacht bij de werknemers geen kennis van erfgoed in het algemeen en zeker niet van uw pand. Leg de werknemers uit wat belangrijk is aan het pand en maak hen enthousiast voor het bijzondere van uw pand. Check of ze begrepen hebben wat waardevol is en niet verwijderd mag worden en wanneer aanvullend overleg nodig is voor de sloophamer gehanteerd wordt.
  • Zorg dat voor het verwijderen de beginsituatie wordt vastgelegd, bijvoorbeeld via foto, film en tekeningen.
  • Spreek met de DTA af hoe er tijdens de sanering wordt gecommuniceerd; via telefoon, foto’s filmpjes, u kunt immers niet op elk moment in het containment komen. Weet, dat u of uw adviseurs, tijdens de sanering, onder voorwaarden en onder begeleiding van een DTA, wel naar binnen mag voor beoordeling of controle.
  • Laat de DTA aan het einde van elke werkdag een verslag maken van de werkzaamheden en alle voorkomende aspecten.
Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80