Aandachtspunten bij de vergunning

Hieronder treft u een aantal aandachtspunten aan voor het uitvoeren van onderhouds- en restauratiewerk aan een monument.

Niet alleen buitenkant, maar ook interieur

De vergunningplicht geldt niet alleen voor de buitenzijde (gevels en daken), maar ook voor het interieur.

Niet alles aan een monument is monumentaal

Het gegeven dat een gebouw een monument is, betekent niet dat alles aan of in een monument historische waarde heeft. Verbouwingen of goederen jonger dan 25 jaar zullen niet vaak een historische waarde hebben. De gemeente vraagt vaak om een bouwhistorisch onderzoek om te zien welke delen van uw monument wegens hun historische waarde bescherming behoeven. Bij de vergunning kunnen dan voorschriften worden opgenomen om die monumentale delen te beschermen.

Niet alles is vergunningplichtig

Voor minder omvangrijke activiteiten aan monumenten is geen vergunning nodig. Denk aan gewoon onderhoud waarbij materiaalsoort, kleur, vormgeving, detaillering en profilering niet wijzigen. Bijvoorbeeld:

  • het schilderen in dezelfde kleur/verfsysteem
  • het vervangen van kapotte ruiten of kozijnen door hetzelfde type/materiaalsoort
  • het opstoppen van rieten daken
  • het vervangen van enkele dakpannen.

Voor meer informatie: brochure Vergunningvrij

Vergunningvrij betekent niet dat het monument niet beschermd is

Als de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder vergunning, geldt nog steeds dat een beschermd monument niet beschadigd of te vernield mag worden: “vergunningsvrij is dus niet vogelvrij”. Waar let de gemeente bij het toezicht zoal op? Kijk op de website monumententoezicht.nl

Asbest

Juist monumenten bevatten relatief vaak asbest en op plaatsen waar u dat niet verwacht. Meer informatie.

Graafwerk

Wordt er een bouwput gegraven naast uw pand? Vaak is dan ook een bemaling nodig waardoor de grondwaterstand verlaagd wordt. Pas dan op dat de fundering van uw monument niet aangetast wordt. Meer informatie.

Meer informatie:

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80