Een aardgasloze toekomst

Het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, zal over enige tijd eindigen. Er zijn nu al nieuwbouwprojecten zonder aansluiting op het gasnet. Ook voor monumenten is een aardgasloze toekomst mogelijk, wanneer wordt ingezet op andere - duurzame - vormen van energieopwekking en energieopslag.

Elektriciteit wordt belangrijker. Door slimmer gebruik van elektriciteit kunnen de meerkosten voor verwarming ook nog worden beperkt. Ook biobrandstoffen kunnen een goede vervanger voor gas zijn. Bij de aanleg van gasloze techniek in een monument geldt uiteraard de voorwaarde van cultuurwaardenbehoud.

Schone stroom

Voor de opwekking van ‘groene’ elektriciteit kan windenergie worden benut. Grote windmolenparken doen dat optimaal, maar soms kan windenergie op gebouwniveau worden benut. De foto op blad 18 toont een windturbine die ongeveer 1.000 kWh per jaar kan leveren.Waterkracht kan in gebieden met stromende beken met succes worden
gebruikt voor de aandrijving van hydroturbines. De techniek verdwijnt bijna geheel onder water, zodat ook in historische setting geen visuele schade ontstaat. Zonnecellen (PV) en zonnecollectoren leveren duurzame stroom en warm water. Bij voldoende celoppervlak kan een monument zelfvoorzienend worden; met de huidige techniek is dat al goed mogelijk.

Het verduurzamingsplan voor dit monumentale fabriekje voorziet in eigen energieopwekking met een windturbine op de schoorsteen en zonnecellen op de zuidflanken van de sheddaken.

Energieopslag en slim stroomgebruik

Opslag van warmte en koude in de bodem (WKO), een warmtepompsysteem en toepassing van lage temperatuur verwarming (LTV) voor vloer- en wandverwarming zorgen in combinatie met elkaar voor een gasloos verwarmingsalternatief, dat bovendien de energiekosten helpt verlagen. Wanneer de daarbij benodigde elektriciteit schoon wordt opgewekt is sprake van een optimaal duurzaam, gasloos systeem.

Biobrandstof

Wanneer wordt overgestapt naar een moderne ketel voor vergassing van houtachtige brandstof, kan ook een meer traditioneel verwarmingssysteem functioneren zonder aardgas. De techniek van bioketels is inmiddels zodanig dat het stookgemak van een gasketel wordt geëvenaard. De CO2 uitstoot is hierbij ‘kort-cyclisch’ en minder milieubelastend.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80