Cursus Restauratiebestek en contracteren

De stichting ERM, de stichting Nationaal Restauratie Centrum (NRC) en de stichting Ketenstandaard hebben elkaar gevonden om de kennisoverdracht over het Restauratiebestek verder gestalte te geven. Een cursus hierover, van een dag, wordt op donderdag 17 maart 2022 op het kantoor van Ketenstandaard verzorgd.

Goede kennisoverdracht
ERM heeft een modelbestek voor werkzaamheden aan monumenten opgesteld. De inhoudelijke basis hiervoor wordt gevormd door de ERM-uitvoeringsrichtlijnen die samen met restauratie-architecten, aannemers, gemeenten, Rijk en opdrachtgevers zijn ontwikkeld. Voor de ontwikkeling is samengewerkt met Ketenstandaard. ERM, NRC en Ketenstandaard zetten nu samen de stap naar een goede kennisoverdracht. Doordat alle partijen in de restauratieketen het werk op dezelfde wijze gaan omschrijven, wordt beter duidelijk welk kwaliteitsniveau wordt gevraagd en worden misverstanden bij zowel prijsvorming, als in de uitvoering voorkomen.

Cursus van een dag
Op donderdag 17 maart 2022 wordt de dagcursus ‘Restauratiebestek en Contracteren’ op kantoor bij Ketenstandaard georganiseerd. Tijdens deze cursus wordt de inhoud van het Restauratiebestek systematisch doorgenomen. Wat zijn de veranderingen en verbeteringen? Waar staan de restauratiewerkzaamheden in de Stabu-systematiek? Er wordt ook gewerkt met praktijkopdrachten waarvoor de cursist zelf zijn of haar laptop meeneemt. Het is wenselijk dat de cursist basiskennis heeft over de STABU systematiek en de ERM kwaliteitsnormen. Bent u STABU deelnemer van Ketenstandaard, dan ontvangt u 100 euro korting. U dient dan wel bij aanmelding uw licentienummer op te geven. De inschrijvingen voor de cursus verlopen via de website van NRC.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80