Molenadvies (URL 2002)

Versie 1.0 - 20 maart 2015

beroepsgroep:

Adviseur molens

werksoort:

Advies molens

Werkzaamheden

Nederland zonder monumentale molens is ondenkbaar. Gelukkig verkeert het overgrote deel van onze molens in goede staat. Maar molens zijn historische werktuigen en net als bij elke andere ‘machine’ is regelmatig onderhoud erg belangrijk. Grote ingrepen bij een restauratie vergen specialistische kennis van zaken. Het maken van een onderhouds- of restauratieplan en de begeleiding van de uitvoering (directievoering) is werk voor een gespecialiseerde molenadviseur.

Een duurzaam resultaat

  • Molenadviseur versoepelt het hele proces
  • Tot in detail voorbereid en vastgelegd
  • Opleveringsdocumenten direct beschikbaar

Wat is belangrijk bij onderhoud en herstel?

1. Zorgvuldige voorbereiding

Voordat een (meerjaren) onderhoudsplan wordt gemaakt, moet de technische staat van de molen vastgesteld worden. Bij technisch herstel spelen wensen van de eigenaar/molenaar mee. Dit kan leiden tot aanvullende onderzoeken en een afweging over de noodzaak van de ingrepen. Tijdig overleg met de toezichthouder (gemeente) is van belang voor een soepel verloop van aanvragen van een vergunning of subsidie. Dit vergt een gespecialiseerde molenadviseur als regisseur.

2. Uitwerking van het plan

Het functioneren van de molen en het behoud van de specifieke cultuurhistorische waarden vormen de basis voor het plan. Uitgangspunt is “zoveel als nodig, maar zo weinig als mogelijk”. Dit vergt het nauwkeurig afwegen van mogelijkheden voor onderhoud en herstel op basis van specialistische kennis.

3 Begeleiding en toezicht

In de uitvoering kunnen zich onverwachte situaties voordoen, waarvoor wijzigingen op het plan noodzakelijk zijn. Om het stilvallen van het werk te voorkomen is goed overleg tussen adviseur, aannemer en toezichthouder essentieel. De adviseur zorgt voor de verslaglegging en ziet toe op de kwaliteit van de uitvoering. Meer- en minder-werk wordt afgestemd met de opdrachtgever en bijgehouden. Bij oplevering zorgt de adviseur dat alle vereiste documenten en de subsidieverantwoording beschikbaar zijn.

Zoek een erkend bedrijf

4 erkende bedrijven voor molenadvies (url 2002)
Bekijk op de kaart

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80