Veel gestelde vragen

Vraag 1:
Waarom zou ik met mijn bedrijf overgaan tot erkenning volgens de voor mijn restauratiebranche bestaande kwaliteitsregeling? Het is een dure extra belasting en het levert me geen werk op?

De rijksoverheid, gemeenten en grote opdrachtgevende partijen gaan in het kader van de MoMo gezamenlijk op naar een systeem van kwaliteitsnormen voor het ontwerp en de uitvoering van restauratiewerk. Op dit moment is daarvan nog geen sprake, maar binnenkort zullen aan het toekennen van vergunning en subsidie voorwaarden worden gesteld die inhouden dat ontwerp en uitvoering aantoonbaar aan de betreffende norm voldoen. Uitvoerende partijen kunnen er dan voor kiezen om per project telkens die conformiteit met de door hun branche samen met de RCE geformuleerde normen te laten toetsen. Eenvoudiger is het echter om via het erkenningsysteem van de betreffende branche  het betreffende kwaliteitscertificaat te behalen en erkend te worden.

Vraag 2:
Mijn bedrijf heeft al jaren voldoende expertise en dat is alom bekend. Voor mij levert erkenning dus geen meerwaarde. Wat is voor mij het belang van erkenning?

Juist omdat op dit moment van economische recessie er veel concurrerende partijen op de markt verschijnen die aangeven het werk ook te kunnen maken, is wat tot nu toe goed ging beslist geen garantie voor een dito toekomst. Om te zorgen dat deskundige uitvoerenden, zoals u, bij restauratiewerk betrokken kunnen blijven, is een goed filter op al die potentiele concurrenten nodig. De enige geoorloofde manier om je juiste man op het juiste werk te krijgen is door vakinhoudelijke kwaliteitseisen te stellen aan het werk. Een erkenning of certificering, zoals die bij meerdere restauratiebranches actief is, levert zo'n vakinhoudelijk kwaliteitsfilter, op een wijze die zowel door de (rijks)overheden als de Nederlandse Mededingings Autoriteit (NMa) als legitiem-toelaatbaar wordt geacht. Inhoudelijke kwaliteit is daarbij de norm en daarmee worden ondeskundige partijen buiten boord gehouden. En dat is ieders belang.

Vraag 3:
Wat zijn de richtlijnen voor het gebruik van het logo Restauratiekwaliteit?

Het logo ‘Restauratiekwaliteit’ is ontwikkeld om aan alle betrokken partijen duidelijkheid te verschaffen over de borging van de kwaliteit van de werkzaamheden aan monumenten.

Bedrijven die zijn gecertificeerd voor de in de regeling beschreven activiteiten mogen het logo Restauratiekwaliteit voeren. Zij hebben het recht om het logo Restauratiekwaliteit te plaatsen:

  • op rapportages over uitgevoerde activiteiten, maar alleen als de activiteiten voor het betreffende onderzoek zijn uitgevoerd onder certificatie accreditatie en duidelijk vermeld is dat de eisen de erkenningsregeling van toepassing zijn;
  • op briefpapier, mits de brief geen melding maakt van restauratie-activiteiten die niet zijn of worden uitgevoerd onder certificatie;
  • in algemene zin (inclusief promotie en bedrijfspresentatie op bijvoorbeeld bedrijfsauto’s), als dit materiaal:
  • mede betrekking heeft de restauratie van monumenten die is of wordt uitgevoerd onder certificatie

en;

  • op geen enkele manier betrekking heeft op de restauratie van monumenten die is of wordt uitgevoerd onder certificatie.

Wanneer een document over meerdere activiteiten gaat, waarvan een deel wel en een deel niet onder certificatie is of wordt uitgevoerd, dan mag het beeldmerk alleen in dat document worden geplaatst op een zodanige manier dat volstrekt duidelijk is welke activiteiten onder certificatie zijn uitgevoerd.
Met ‘onder certificatie’ wordt bedoeld ‘conform de eisen, zoals omschreven in de erkenningsregeling’. Hierbij geldt de ten tijde van de uitvoering van de restauratie vigerende versie van de erkenningsregeling.

Het beheer van en het toezicht op het juist gebruik van het logo Restauratiekwaliteit worden uitgeoefend door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit, dat functioneert onder de stichting ERM. De certificerende instellingen zien toe op een juist gebruik van het logo tijdens hun audits bij de gecertificeerde organisaties.
Tegen bedrijven die het voorgeschreven gebruik van het logo Restauratiekwaliteit overtreden kunnen sancties worden ingesteld. Een mogelijke sanctie is het verlies van de bevoegdheid van het gebruik van het logo.
Het logo Restauratiekwaliteit is wettig gedeponeerd. Elk misbruik  door niet-gecertificeerde organisaties kan privaatrechtelijk worden aangepakt.