Info voor bedrijven

U wenst zich als onderneming actief in de restauratie te profileren in de monumentenzorg? Op deze website treft u informatie aan over de wijze waarop u dit via de ERM kunt realiseren.

De overheid stimuleert dat restauratiewerk aan monumenten wordt uitgevoerd door vakkundige partijen. Verschillende restauratiedisciplines van uitvoerende bedrijven hebben dan ook hun kwaliteitsnormen vastgelegd.

De regelingen waarin de kwaliteitsnormen van de diverse vakdisciplines zijn vastgelegd vindt u onder 'Erkenningsregelingen' op deze website. Een actueel overzicht van de bedrijven die voldoen aan de kwaliteitsnormen treft u bij Erkende organisaties.

De ERM beheert de betreffende kwaliteitsregelingen. Dit houdt onder meer in dat de ERM toeziet op de onderlinge samenhang en inhoud van de regelingen en de uitvoering ervan door certificerende instellingen. Erkenningsregelingen worden inhoudelijk beheerd door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit. Bij het College kunt u ook terecht met vragen over de inhoud of toepassing van de erkenningsregeling.

Erkende bedrijven herkenbaar aan het logo Restauratiekwaliteit
Erkende bedrijven mogen het logo Restauratiekwaliteit voeren. Met het logo is het bedrijf ook visueel herkenbaar als bedrijf dat voldoet aan de kwaliteitseisen die aan vakkundige restauratiebedrijven worden gesteld.