monumentenregie   monumententoezicht

Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit

Het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit is verantwoordelijk voor het juist functioneren van de erkenningsregelingen en andere documenten die onder haar beheer zijn gebracht. Het College stelt (wijzigingen van) de tekst van de documenten vast. De kwaliteitsstandaard restaureren monumenten is daarbij leidraad voor de te maken keuzes. Daarbij worden uiteraard de historie van een document en de gebruikersgroep in acht genomen: de ERM-Kwaliteitsstandaard fungeert niet zo zeer als drempel als wel als ambitie voor de toekomst.
Periodiek rapporteren de certificerende instellingen aan het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit over manier waarop de erkenningsregelingen functioneren. Dat kan aanleiding zijn tot het geven van aanwijzingen aan de certificerende instellingen of tot het aanpassen van de eisen in de regeling. Klik hier voor het jaarverslag 2015.

Het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit vergadert ongeveer 4 keer per jaar. Klik hier voor de notulen van de vergaderingen van het college en de vergaderdata. Klik hier voor het reglement van het College dat de werkwijze van het College beschrijft.

Samenstelling van het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit

De samenstelling van het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit is verbreed zodat alle partijen die bij de kwaliteit van restauraties betrokken zijn, zich in het college vertegenwoordigd kunnen voelen. Het college bestaat uit branche-organisaties van uitvoerende bedrijven zoals leveranciers van diensten (aannemers, architecten, specialisten), opdrachtgevers (zowel publieke als private opdrachtgevers) en gemeenten in de rol van bevoegd gezag en andere betrokkenen zoals de provincies en de RCE. Het college heeft een onafhankelijke voorzitter. Het bureau van de ERM verzorgt het secretariaat van het Centraal College van Deskundigen.

De samenstelling van het College is als volgt:

 • Rob van Hees (voorzitter)
 • Walter de Koning (secretaris ERM-bureau)
 • Marc van Roosmalen (RVR - Raad voor Rijksvastgoed / Rijksvastgoedbedrijf), tevens plv voorzitter 
 • Rients Anne Slotema (FGM - Federatie Grote Monumentengemeenten)
 • Joop Heijdra  (provincies - Gelderland)
 • Ron Spaan  (particuliere opdrachtgevers - Boei)
 • Gert Tutert (particuliere opdrachtgevers - SBKG)
 • Jan Roest (VAWR - Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie)
 • Kasper Burgy (Vakgroep Restauratie)
 • Martinus van Milt (gespecialiseerde aannemers)
 • Michiel van Hunen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - waarnemer)
 • Miranda Maring (vertegenwoordiger van de certificerende instellingen)